Меню
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН VOE.bg


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият документ съдържа Общи условия и правила, съгласнo които Търговеца, предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет магазина VOE.bg с домейн www.voe.bg, собственост на дружеството ВОЕ Трейд ЕООД със седалище и адрес на управление: България, гр. Левски, ул. Княз Александър Батенберг № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205646984 и регистрирано по ЗДДС с номер BG205646984. Тoзи документ обвързва всички потребители и урежда паравилата за използване на интернет магазинa.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се и съм съгласен с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от систамата данни.

(3) Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С това свое действие, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(4) С приемането на Общите условия, Потребителя/Клиента изразява съгласие и отправя предложение към търговеца за сключване на договор за продажба от разстояние.

Чл. 2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на VOE.bg.

Чл. 3. (1) Продуктите, които се намират на интернет страницата на VOE.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на VOE.bg.

(2) Публикуването на стоки на сайта се счита за публична покана от страна на VOE.bg, насочена към неопределен кръг лица, мотивираща ги да отправят предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

Чл. 4. При пазаруването си Потребителите/Клиентите добавят желаните от тях продукти за 9покупка във своята виртуална кошница/количка за покупки.

Чл. 5. (1) След успешното приключване на всички стъпки в процеса на покупка, указани в палтформата, Потребителите/Клиентите изявяват желанието си да закупят стоките, намиращи се във виртуалната кошница/количка.

(2) Това действие има правно обвързваща сила. След обработката на поръчката от търговеца, Потребителя/Клиента получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Чл 6. (1) VOE.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.

(2) При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица VOE.bg уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на предоставените от Потребителя/Клиента електронен адрес или телефонен номер.

(3) В случай, че е направен превод по сметката на VOE.bg, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Чл 7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. СТОКИ

Чл. 8. Търговецът не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки или на разлика в яркостта или контрастите на цветовете.

Чл. 9. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като VOE.bg не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Чл. 10. (1) Потребителите/Клиентите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

(2) При допуснати технически грешки в публикуването на цените на сайта, търговеца има правото да откаже изпълнението на договора, като не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.

Чл. 11. (1) Търговецът си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

(2) Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят/Клиента ще бъде информиран на предоставения от него телефонен номер или електронен адрес за контакт.

Чл. 12. Търговецът има право да изисква предварително авансово плащане за покупка на стоки, които не поддържа в наличност и могат да бъдат поръчани и доставени при направена индивидуална поръчка от Потребителя/Клиента.

Чл. 13. Търговецът има право да изисква по свое усмотрение предварително авансово плащане от Потребителя/Клиента за покупка на стоки с висока себестойност, стоки изискващи специфични условия за транспортиране или стоки с характеризиращи се с високи разходи за транспорт.

III. ЦЕНИ

Чл. 14. (1) Цените на стоките, посочени в онлайн магазина VOE.bg са в български лева с включени всички данъци и такси.

(2) Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките и се заплаща отделно, освен в случаите, когато е упоменато, че стоките се предлагат с безплатна доставка от търговеца.

(3) В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителя/Клиента следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, ако има такива.

Чл. 15. (1) Търговеца има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите.

(2) Потребителя/Клиента заплаща цената, която е била актуална по време на сключване на договора.

Чл. 16. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на сайта, търговеца има правото да откаже изпълнението на договора, като не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.

IV. ПОРЪЧКА

Чл. 17. Потребителя/Клиента може да прави Поръчки в електронния магазин на VOE.bg чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в своята виртуална кошница/количката за покупки, следвайки стъпките, указани в системата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Чрез своята Поръчка, Потребителя/Клиента отправя предложение към Търговеца за сключване на договор за покупко-продажба.

Чл. 18. (1) Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде изпратена и регистрирана като поръчка при Търговеца, само след успешно завършване на всички стъпки и попълване на всички необходими данни, указани в системата.

(2) Добавянето на Стока и/или Услуга в кошницата/количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката при Търговеца и до ангажимент за потвърждаване на наличноста и/или запазване на Стоката и/или Услугата от страна на Търговеца.

Чл. 19. (1) Търговеца проверява наличността и възможността за изпълнение на всяка една постъпила при него поръчки от Потребител/Клиент, след което потвърждава или отхвърля/отказва направената поръчка.

(2) Потвърждавайки поръчката, VOE.bg приема предложението за сключване на договор за покупко-продажба отправено от Потребителя/Клиента и договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен. Чрез това свое действие Търговеца потвърждава възможността и готовността за изпълнение и доставка на получената от Потребителя/Клиента поръчка.

Чл. 20. (1) Потребителя/Клиента се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на VOE.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(2) С изпращането на поръчката Потребителя/Клиента разрешава на VOE.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин чрез посочената в системата информация за контакт, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

Чл. 21. Търговецът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя/Клиента поръчка, за което следва да уведоми Потребителя/Клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

1. при липса на наличност или недостатъчни количества за изпълненението на поръчката, направена от Потребителя/Клента;

2. при допуснати технически грешки в обявените цени на сайта на поръчани от Потребителя/Клиента стоки;

3. когато предоставените от Потребителя/Клиента данни в платформата са грешни и/или непълни;

4. при съмнение за злоупотреба от страна на Потребителя/Клиента.

5. при лоша история на Потребителя/Клиента – непотърсени пратки, неоснователни негативни коментари или други условия, довели до финансова загуба или до влошаване имиджа на Търговеца.

6. неприемане от страна на банката-издател на Потребителя/Клиента на транзакцията при банково или онлайн плащане;

7. осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца при банкови или онлайн плащания;

Чл. 22. Потребителя/Клиента заплаща стойността на поръчката си според някой от предлаганите възможните начини за плащане, обявени на страницата VOE.bg.

Чл. 23. (1) Стоки със статуси „По индивидуална клиентска поръчка“ и „Налични при доставчика“, не се поддържат в наличност в складовете на Tърговеца и е възможно да не са налични при доставчиците към момента на поръчката. Такива стоки се изпълняват по индивидуална клиентска поръчка след потвърждение от страна на Потребителя/Клиента.

(2) Търговеца има право по своя преценка и съобразно риска, който поема да поиска от Потребителя/Клиента авансово плащане на част от сумата или на цялата сума на сделката при поръчката на такива стоки.

V. ПЛАЩАНЕ

Чл. 24. Потребителя/Клиента може да заплати цената на поръчаната стока от VOE.bg по някой от следните начини:

1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България

1. 1. Плащане при доставка

1. 2. Плащане по банков път

2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България

2. 1. Плащане по банков път

Чл. 25. При избран начин на плащане „плащане при доставка” или „наложен платеж“, Потребителя/Клиента се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, заедно с цената за доставка на стоката.

Чл 26. (1) При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителя/Клиента заплаща стойността на потвърдената поръчката по банкова сметка, предоставена от VOE.bg.

Получател: ВОЕ ТРЕЙД ЕООД

Банка: ОББ АД

IBAN: BG21UBBS80021083109640

BIC: UBBSBGSF

(2) Потребителя/Клиента заплаща стойността на поръчката само след потвърждение от VOE.bg за възможността за нейното изпълнение.

(3) Потребителя/Клиента посочва в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката, генериран при изпращането й.

(4) Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в предоставената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

VI. ДОСТАВКА

Чл. 27. (1) Доставката на стоките, закупени от VOE.bg се извършва с куриер до адрес посочен от Потребителя/Клиента или до избран от него пощенския клон/офис на куриер.

(2) VOE.bg поддържа договорени условия за извършване на доставки с куриери само на територията на Република България.

(3) При извършване на доставки извън територията на Република България (за ЕС) – условията и сроковете на доставка се договарят допълнително.

Чл. 28. VOE.bg не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение и доставки на поръчки, когато това се дължи на закъснение по вина на куриера или друг доставчик, при предоставени неверни или непълни данни за доставка от страна на Потребителя/Клиента, както и при други независещи от VOE.bg обстоятелства.

Чл. 29. (1) При извършване доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице в присъствието на куриер.

(2) При констатиране на липси или евентуални повреди, удари и други щети, Потребителя/Клиента следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера / доставящото лице, както и да уведоми незабавно VOE.bg.

(3) При приемане на пратката от Потребителя/Клиента без забележки, установени при извършване на доставката, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци се считат за неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и VOE.bg не бъде незабавно уведомен, Потребителя/Клиента губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

Чл. 30. (1) При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.

(2) За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

(3) При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителя/Клиента следва да заплати разходите за доставка и връщане на стоката.

Чл. 31. В случай, че Потребителя/Клиента не потърси стоката в посочения от него офис на куриер или не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, VOE.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Чл. 32. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Потребителя/Клиента може да поиска връщане или замяна на доставената му стока със стока съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 дни от получаването й.

Чл. 33. Собствеността на стоките се прехвърля от Tърговеца с предаването им на Потребителя/Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Потребителя/Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 34. (1) VOE.bg предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя, вносителя или доставчика на стоката. В документа са описани: данните за стоката, адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, както и гаранционен срок на закупената от Потребителя/Клиента стока.

(2) При някои стоките е възможно да има разлика в гаранционните срокове за физически и юридически лица.

Чл. 35. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.

Чл. 36. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

1. в случай на изгубена гаранционна карта и/или платежен документ – касов бон или фактура;

2. при опит за извършване на ремонтни дейности от неоторизирано от търговеца или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);

3. в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

4. в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

5. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

VIII. ВРЪЩАНЕ

Чл. 37. Потребителя/Клиента има право на отказ от договора от разстояние в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката. Продукти, закупени от VOE.bg могат да бъдат върнати или заменени с други в посочения срок от 14 дни от датата на приемане на пратката от Потребителя/Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя/Клиента, независимо дали Потребителя/Клиента е физическо или юридическо лице.

Чл. 38. Потребителя/Клиента следва да се запознае с условията на VOE.bg за връщане на продукти и да се увери, че продукта, който желае да върне, отговаря на всички условия.

Чл 39. Заявката за връщането на продукт, закупен от VOE.bg се осъществява, чрез попълване и изпращане на ектронния формуляр за връщане на стоки на VOE.bg. За да е валиден формуляра, той трябва да бъде попълнен в срок до 14 дни от дата на доставка на продукта.

Чл. 40. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя/Клиента.

Чл. 41. Потребителя/Клиента заплаща всички преки разходи по връщането на продукти, закупени от VOE.bg в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в 14 дневния срок за отказ, предоставен му от VOE.bg.

Чл. 42. Всички продукти трябва да бъдат върнати без следи от употреба, в изряден търговски вид, пълна окомплектовка и оригиналната им опаковка, придружени от гаранционна карта, в случай, че е била издадена от производителя или търговеца, както и с всички останали документи с които е доставен продукта.

Чл. 43. Няма да бъдат приемани за връщане продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени от Потребителя/Клиента, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи употреба, износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/ електрически шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени на Потребителя/Клиента.

Чл. 44. Съгласно чл. 55. т.4 от ЗЗП, Потребителя/Клиента носи отговорността за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 45. Възстановяването на пълната сума важи само за неразопаковани и неизползвани продукти. Всички останали случаи подлежат на преоценка от Търговеца и могат да бъдат върнати срещу частично възстановяване на сумата.

Чл. 46. Правото за връщане и отказ от договра от разстояние не се прилага за договори за доставка на следните стоки и продукти:

1. Стоки и продукти, които са конфигурирани/изработени по поръчка на Потребителя/Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.

2. Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

3. Запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и немогат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

4. Стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от който не могат да бъдат отделени.

5. Стоки, представляващи запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софруер, които са разпечатани след доставката.

Чл. 47. Връщане на продукти, които са поръчани по индивидуална завка на Потеребителя/Клиента и не се подържат в наличност или не са част от продуктовия каталог на VOE.bg, се договоря индивидуално според конкретния случай.

Чл. 48. Продуктите за връщане не трябва да бъдат с активирана гаранция на сайта на производителя.

Чл. 49. В случай, че доставеният от търговеца продукт е бил придружен от съпътстващ продукт - подарък, когато връща продукта, Потребителя/Клиента трябва да върне и съпътстващият продукт - подаръка в същият вид, състояние и опаковка като при доставката.

Чл. 50. В случай, че Потребителя/Клиента е закупил повече от един еднакви продукти и желае да върне два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

Чл. 51. VOE.bg има проавото да откаже връщането продуктите, в случай, че при приемането на върнатата стока, установи разминаване с информацията, подадена от Потребителя/Клиента във формуляра за връщане.

Чл. 52. В случай, искането за връщане, бъде одобрено и отговаря на условията за връщане на Търговеца, то той се задължава да възстанови платената сума по договора, сключен от разстояние, от който Потребителя/Клиента се е отказал, в рамките на 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Потребитея/Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

1. Плащанията, направени при доставката чрез наложен платеж или пощенски паричен превод – по банкова сметка, допълнително предоставена от Потребителя/Клиента.

2. Плащанията, направени чрез банков превод или чрез плащане с дебитна или кредитна карта – се възстановяват по сметката, от която е било извършено плащането.

3. Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

Чл. 53. Търговеца има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен договор до получаването на продадените стоки.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Чл. 54. Потребителя/Клиента има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на интернет магазина VOE.bg.

Чл. 55. Потребителя/Клиента има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 56. (1) Потребителя/Клиента носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

(2) Потребителят е длъжен незабавно да уведоми VOE.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 57. Всеки потребител, независимо дали е клиент на VOE.bg се задължава при ползване на услугите:

1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от VOE.bg услуги;

5. да уведомява незабавно VOE.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

7. да не извършва злоумишлени действия;

8. да обезщети VOE.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят/Клиента е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Чл. 58. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА VOE.bg

Чл. 59. VOE.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Чл. 60. VOE.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на VOE.bg.

Чл. 61. VOE.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Kлиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на VOE.bg да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. VOE.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

Чл. 62. VOE.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на VOE.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за VOE.bg. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Чл. 63. VOE.bg има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Kлиенти с цел обслужването на направените от тях поръчки.

Чл 64. (1) Информацията по предходната точка може да бъде използвана от VOE.bg, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя/Клиента, изпратено на следния e-mail адрес info@voe.bg. VOE.bg събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги.

(2) Всички цели, за които VOE.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Чл. 65. Търговеца не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на VOE.bg.

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 66. Tърговецът уведомява Потребителя/Клиента, че събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни във връзка с използването на електронен магазин VOE.bg и сключване на договори с дружеството, при съответствие с Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“).

Чл. 67. VOE.bg гарантира на своите Потребители/Kлиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни предоставени му при направата на Поръчката за покупка. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Политиката за поверителност на Търговеца.

Чл. 68. (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителя/Клиента дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от VOE.bg.

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, VOE.bg може да използва личните данни на Потребителя/Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора за покупко-продажба и доставка на поръчаните стоки.

(3) Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 69. VOE.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя/Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя/Клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. VOE.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл. 70. VOE.bg има право периодично да актуализира и променя своята политика Политика за поверителност, като по този начин отразява всички изменения в начина, по който обработва личните данни на Потребителя/Клиента. В случай на промени, VOE.bg публикува изменената версия на Политиката за поверителност на своята интернет страница.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 71. Настоящите Общите условия могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги, както и всички други точки от настоящите Общи условия по свое усмотрение или на основание (в следствие на) промени в законодателството.

Чл. 72. При промяна в Общите условия, Търговеца публикува актуализираната версия на своята интернет страница.

Чл. 73. Търговеца не носи отговорност, в случай че Потребителите/Клиентите не са се запознали с последващи промени и актуализации на публикуваните на интернет страницата Общи условия.

Чл. 74. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.voe.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между VOE.bg и съответния Потребител/Клиент и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

XIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

§ 1. По смисъла на тези Общи условия:

1. “Потребител/Kлиент” е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което посещава и използва платформата/интернет странцата на VOE.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея от своя компютър или друг вид електронно устройство.

2. „Търговец“ е интернет магазина VOE.bg, собственост на дружеството ВОЕ Трейд ЕООД със седалище и адрес на управление: България, гр. Левски, ул. Княз Александър Батенберг № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205646984 и регистрирано по ЗДДС с номер BG205646984. Данни за кореспонденция: България, гр. Левски, Площад Трети Март, Email: office@voe.bg, тел. 0883472074.

3. “Поръчка” е изявено желание за покупка на избрани стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя/Клиента. Чрез своята поръчка Потребителя/Клиента отправя предложение за сключване на договор за покупко-продажба.

4. „Договор“ е представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Потребителя/Клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги през електронният магазин на VOE.bg, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на платформата.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 75. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля или чрез помоща на Европейската платофрма за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

(2) В случай че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

(3) Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на тези Общи условия не води до недействителност на конкретния договор, сключен между страните.